Regulamin serwisu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługodawca – Firma Usługowo Handlowa Piotr Miler 41-922 Radzionków ul. Fizylierów 34, NIP: 626 108 01 42, Regon: 276722067

Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

Usługodawca określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”,

Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików 'cookies': Internet Explorer 7.0, Chrome 20, Safari 5, MozillaFirefox15, Opera 11 lub ich nowsze wersje).

II REJESTRACJA

1. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Usługobiorcę wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej "Formularz"). Formularz wymaga:

 • udostępnienia przez zainteresowanego Usługobiorcę danych, o które zostanie poproszony w ramach Formularza.

2. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu

3. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji "zarejestruj" osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o klikniecie w link, co spowoduje aktywacje unikalnego konta Usługobiorcy w Serwisach (dalej: "Konto").

Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji.

4. Z chwilą dokonania rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na:

 • gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę oraz podmioty trzecie - wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług w ramach Serwisów - wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych.

III SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ USŁUGOBIORCÓW Z SERWISÓW

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Usługobiorca jest w szczególności zobowiązany do:

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisów przez innych Usługobiorców;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Usługobiorców, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Usługobiorcach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
 • niewykorzystywania Serwisu - również pośrednio - w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
 • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Usługobiorcom;
 • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
 • niepodszywania się pod inne osoby;
 • powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

2. W celu usunięcia lub dezaktywacji konta skontaktuj się Usługodawcą

3. Materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, i rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

IV PRAWA I OBOWĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany parametrów Kont Usługobiorców;
 • cech użytkowych i możliwości Serwisów, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności;
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;
 • zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisów w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.

3. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisów zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, prawem oraz przestrzegania zasad Regulaminu.

5. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisach przez Usługobiorców;
 • umieszczone w Serwisach treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w szczególności dotyczące produktów oraz usług;
 • jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu;
 • prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisów narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Usługobiorcę w związku z nieprawidłowym ich działaniem;
 • utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Usługobiorców na łamach Serwisów, bądź za jego pośrednictwem przekazywanych innym Usługobiorcom, w szczególności utratę spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;
 • prawidłowość danych udostępnionych przez Usługobiorcę innym Usługobiorcom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Usługobiorców;
 • uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Usługobiorców w następstwie usunięcia bądź pominięcia stosowanych przez Usługodawcę zabezpieczeń powyższych danych.

6. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Usługodawcy, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Usługodawcy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

7. Korzystanie z Serwisów, w szczególności z wszelkich zamieszczonych przez Usługobiorców na ich łamach treści oraz materiałów, odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisów przez Usługobiorców, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności, nie ponosząc w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

8. Wszystkie treści oraz materiały umieszczane w Serwisach są rejestrowane przez Usługodawcę, podobnie jak adresy IP, z jakich ich umieszczenie nastąpiło. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisów w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

V POLITYKA PRYWATNOŚĆI

1. Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Usługobiorców Serwisu.

2. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Usługobiorców priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Usługobiorców Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach w niniejszym dokumencie wskazanych i w zakresie w jaki zostały one Usługodawcy udostępnione przez Usługobiorcę. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych podmiotom trzecim wskazanym przez Usługodawcę i działającym na jego zlecenie, w zakresie realizacji usług Serwisów na rzecz Usługobiorców.

5. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorców mogą być wykorzystywane w celach marketingowych. Akceptując regulamin wyrażasz zgodą na przetwarzanie informacji.

6. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych od Usługodawcy lub przesyłania do Usługobiorcy Newslettera zawierającego informacje związane z danym Serwisem i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami.

7. Serwis korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dodatkowo serwis korzysta z Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics); Jednocześnie informujemy o możliwości zrezygnowania przez użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

8. Dane Usługobiorców nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Usługobiorcy.

9. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwis, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Usługobiorcom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Usługobiorcy o planowanych zmianach.